قوانین و مقرراتکلیه عملیات انجام گرفته در این سامانه تحت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد


اشخاص با ثبت نام و فعالیت در این سامانه متعهد به رعایت قوانین اساسی و موضوعی کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند