درباره ماسامانه باربری اپ برای سامان بخشیدن بین باربریهای مجاز سراسر کشور و رانندگان در سال هزار و چهارصد شمسی به بهره برداری رسید


برای ایجاد این این سامانه حدود دو سال کار مطالعاتی و تحلیلی توسط مدیران ارشد باربری های سطح کشور انجام پذیرفته است


و برای پیاده سازی آن جمعی از مجربترین متخصصان حوزه فناوری اطلاعات با این مجموعه همکاری داشته اند


هدف این سامانه ارتباط هر چه سریعتر و راحتتر بین باربری های سطح کشور و رانندگان می باشد